Avís legal i política de privacitat

Certificacions ISO i facturació

Sports & Landscape, S.L. està certificada sota les normes ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. D’acord amb això, portem a terme un procés de selecció, avaluació i reavaluació de proveïdors, que considera la capacitat dels mateixos per subministrar productes d’acord amb criteris de qualitat, medi ambient i seguretat i salut. Seguint amb aquests criteris, les factures dels proveïdors hauran d’incloure el nombre d’obra de referència. Si aquest codi no s’indica en les factures, aquestes seran retornades. Els proveïdors hauran de sol·licitar aquesta referència al cap de compres en el moment de rebre la comanda.

 

Avís legal

Llei dels Serveis de la Societat de la Informació (LSSI)

Sports & Landscape, SL, responsable del lloc web, d’ara endavant l’empresa, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper de persona usuària, comprometent-se a l’observança i al compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

Sports & Landscape, S.L. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de Sports & Landscape, S.L.

 

 1. DADES IDENTIFICATIVES

Denominació social: Sports & Landscape, S.L.
Nom comercial: Sports & Landscape by Ignasi Senabre
CIF: B67037168
Domicili: Av. Can Bellet 40-42, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
E-mail: info@sportslandscape.com

 

 1. OBJECTE

A través del lloc web, oferim a les persones usuàries la possibilitat d’accedir a la informació sobre els nostres serveis.

 

 1. PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES

Quan per a l’accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, les persones usuàries han de garantir la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L’empresa donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secció de Política de Privacitat.

 

 4. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

La persona usuària reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en l’espai web i en especial dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i / o comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit en el pàgina, que són propietat exclusiva de l’empresa i / o de tercers, que tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per tot això la persona usuària es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts mantenint indemne a l’empresa de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment d’aquestes obligacions. En cap cas l’accés a l’espai web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Les presents condicions generals d’ús de l’Espai Web no confereixen a les persones usuàries cap altre dret d’utilització, RRHH, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de l’espai web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per l’empresa o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest espai, així com el propi espai en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. L’empresa és titular dels elements que integren el disseny gràfic de l’espai web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de l’espai web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. El contingut disposat a l’espai web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de l’esmentada entitat.

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir i / o manipular el “copyright” així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts. La persona usuària d’aquest espai web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas l’empresa l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

 1. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA PERSONA USUARIA DEL ESPACIO WEB

La persona usuària es compromet a:

 1. Fer un ús adequat i lícit de l’espai web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable en cada moment; (ii) les Condicions Generals d’Ús de l’Espai Web; (iii) la moral i bons costums generalment acceptats i (iv) l’ordre públic.
 2. Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir a l’espai web.
 3. Facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts a l’espai web i a mantenir-les actualitzades en tot moment de forma que respongui, en cada moment, a la situació real de l’Usuari. La persona usuària serà la única responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’empresa o a tercers per la informació que faciliti.

No obstant el que estableix l’apartat anterior, la persona usuària haurà d’abstenir-se així mateix de:

 1. Fer un ús no autoritzat o fraudulent de l’espai web i / o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquestes Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.
 2. Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides de l’espai web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.
 3. Provocar danys en els sistemes físics o lògics de l’espai web, dels seus proveïdors o de tercers.
 4. Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de l’empresa, proveïdors o de tercers.
 5. Intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades de l’empresa, tercers proveïdors i altres usuaris.
 6. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de l’empresa o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que puguin inserir-se en els continguts.
 8. Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general , dels que s’utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització de l’espai web i / o dels continguts.
 9. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, la persona usuària es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:
  • De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment en els tractats internacionals i en la resta de la legislació vigent.
  • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.
  • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
  • Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic.
  • Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.
  • Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.
  • Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a la societat o a tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar.
  • Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.
  • Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.
  • Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament de l’espai web.
  .

Si per accedir a alguns dels serveis i / o continguts de l’espai web, se li proporcionés una contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent, mantenint-la en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat i es compromet a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als esmentats serveis i / o continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a la societat qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, pèrdua o l’accés no autoritzat, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, l’empresa quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut de la seva contrasenya, i no serà responsable de qualsevol utilització il·lícita dels continguts i / o serveis de l’espai web per qualsevol tercer il·legítim. Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment puguin derivar per a l’empresa.

 

 1. RESPONSABILITATS

No es garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en el web que es puguin veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. No es fa responsable de les decisions que puguin adoptar com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes.

Es podrà interrompre el servei, o resoldre de manera immediata la relació amb la persona usuària, si es detecta que un ús del seu espai web, o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix, és contrari a les presents Condicions Generals d’Ús. No ens fem responsables per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús de l’espai web.

L’empresa únicament serà responsable d’eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. Especialment no serem responsables dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

 1. Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament de sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de la empresa.
 2. Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.
 3. Abús indegut o inadequat de l’espai web.
 4. Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest. L’administrador de l’espai web es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en l’espai web.
  .

L’empresa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part de les persones usuàries de l’espai web. Així mateix queda exonerada de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, podrà ser la persona usuària reclamada pels danys o perjudicis causats.

La persona usuària mantindrà a l’empresa indemne davant de qualsevol dany i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús de l’espai web. Així mateix, s’obliga a indemnitzar enfront de qualssevol danys i perjudicis que es derivin de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega no raonable sobre el funcionament de l’espai web
.

 

 1. HIPERVINCLES

La persona usuària s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant hiperenllaç o hipervincle, l’espai web, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit del responsable de l’arxiu.

L’espai web pot incloure enllaços a altres espais web, gestionats per tercers, a fi de facilitar l’accés de la persona usuària a la informació d’empreses col·laboradores i / o patrocinadores. D’acord amb això, la societat no es responsabilitza del contingut d’aquests espais web, ni se situa en una posició de garant ni / o de part ofertant dels serveis i / o informació que es puguin oferir a tercers a través d’aquests enllaços.

Es concedeix a la persona usuària un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal de l’espai web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els espais web que incloguin enllaç al nostre espai web (i) no podran falsejar la seva relació ni afirmar que s’ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de la nostra societat, llevat que es tramiti una autorització expressa; (ii) no podran en cap cas incloure continguts que puguin considerar-se de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits; (iii) ha d’enllaçar amb la pròpia direcció de l’espai web, sense permetre que l’espai web que realitzi l’enllaç reprodueixi l’espai web com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines de l’espai web. L’empresa podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç a l’espai web, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seva eliminació.

L’empresa no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres espais web que tinguin establerts enllaços amb destinació a l’espai web.

 

 1. PROTECCIÓ DE DADES

Per utilitzar alguns dels serveis, la persona usuària ha de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. L’empresa tractarà de forma automatitzada aquestes dades i aplicarà les corresponents mesures de seguretat, tot això en compliment dels RGPD, LOPDGDD i LSSI. La persona usuària pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals, així com l’establiment de les finalitats prèviament establertes, en les condicions definides en la Política de Privadesa.

 

 1. COOKIES

L’empresa es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia “galeta” a l’espai web, per tal de reconèixer-se com a persona usuària freqüent i personalitzar l’ús que faci de l’espai web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics.

Les cookies recopilen l’adreça IP de la persona usuària sent Google el responsable del tractament d’aquesta informació.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador, per mitjà d’un servidor web, per registrar la navegació de la persona usuària a l’espai web, quan la persona usuària en permeti la recepció. La persona usuària pot configurar el seu navegador perquè l’avisi en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Si us plau consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Gràcies a les cookies, resulta possible que es pugui reconèixer el navegador de l’ordinador utilitzat per la persona usuària amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació, així com mesurar les visites i els paràmetres de trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades.

 

 1. DECLARACIONS I GARANTIES

En general, els continguts i serveis oferts en l’espai web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir-los, no s’atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en l’espai web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura en què per llei no puguin excloure aquestes declaracions i garanties.

 

 1. FORÇA MAJOR

L’empresa no serà responsable en cap cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, revolta, explosions, inundacions, actes i omissions de Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

 

 1. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals d’Ús, així com l’ús de l’espai web, es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia les parts se sotmetran als Jutjats i Tribunals del domicili social de l’empresa.

En el cas que qualsevol estipulació de les presents condicions generals d’ús resultés inexigible o nul en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d’Ús resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, l’empresa procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en la estipulació original.

 

Política de privacitat

Última actualització: març 2021.

 1. INFORMACIÓ A L’USUARI

Sports & Landscape, S.L., com a responsable del tractament de les dades, l’informa que, segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, (RGPD) i la L.O. 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), tractarem la seva dades tal com reflectim en la present Política de Privacitat.

En aquesta Política de Privacitat descrivim com recollim les seves dades personals i perquè les recollim, què fem amb elles, amb qui les compartim, com les protegim i les seves opcions pel que fa al tractament de les seves dades personals.

Aquesta Política s’aplica al tractament de les seves dades personals recollides per l’empresa per a la prestació dels seus serveis. Si accepta les mesures d’aquesta Política, accepta que tractem les seves dades personals com es defineix en aquesta Política
.

 

 1. CONTACTE

Denominació social: Sports & Landscape, S.L.
Nom comercial: Sports & Landscape by Ignasi Senabre
CIF: B67037168
Domicili: Av. Can Bellet 40-42, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
E-mail: info@sportslandscape.com

 1. PRINCIPIS CLAU

Sempre hem estat compromesos amb prestar els nostres serveis amb el més alt grau de qualitat, la qual cosa inclou tractar les seves dades amb seguretat i transparència. Els nostres principis són:

 • Legalitat: Només recopilarem les seves dades personals per a fins específics, explícits i legítims.
 • Minimització de dades: Limitem la recollida de dades de caràcter personal al que és estrictament rellevant i necessari per als fins per als quals s’han recopilat.
 • Limitació de la finalitat: Només recollirem les seves dades personals per a les finalitats declarades i només segons els seus desitjos.
 • Precisió: Mantindrem les seves dades personals exactes i actualitzades.
 • Seguretat de les dades: Apliquem les mesures tècniques i organitzatives adequades i proporcionals als riscos per garantir que les seves dades no pateixin danys, com ara divulgació o accés no autoritzat, la destrucció accidental o il·lícita o la pèrdua accidental o alteració i qualsevol altra forma de tractament il·lícit.
 • Accés i rectificació: Disposem de mitjans perquè accedeixi o rectifiqui les seves dades quan ho consideri oportú.
 • Conservació: Conservem les seves dades personals de manera legal i apropiada i només mentre és necessari per als fins per als quals s’han recopilat.
 • Transferències internacionals: Quan es doni el cas que les seves dades hagin de ser transferides fora de la UE / EEE es protegiran adequadament.
 • Tercers: L’accés i transferència de dades personals a tercers es duen a terme d’acord amb les lleis i reglaments aplicables i amb les garanties contractuals adequades.
 • Màrqueting directe i galetes: Complim amb la legislació aplicable en matèria de publicitat i galetes.

 

 1. RECOLLIDA I TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

   

Els tipus de dades que es poden sol·licitar i tractar són:

 • Dades de caràcter identificatiu.

També recollim de forma automàtica dades sobre la seva visita al nostre lloc web segons es descriu en la política de cookies.

Sempre que sol·licitem les seves dades personals, l’informarem amb claredat de quines dades personals recollim i amb quina finalitat. En general, recollim i tractem les seves dades personals amb el propòsit de:

 • Proporcionar informació, serveis, productes, informació rellevant i novetats en el sector.
 • Enviament de comunicacions.

 

 1. LEGITIMITAT

D’acord amb la normativa de protecció de dades aplicable, les seves dades personals podran tractar-se en els següents casos:

 • Ens ha donat el seu consentiment a l’efecte del tractament. Per descomptat podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
 • Per requeriment legal.
 • Per existir un interès legítim que no es vegi menyscabat pels seus drets de privacitat, com ara l’enviament d’informació comercial per subscripció a la nostra newsletter o per la seva condició de client.
 • Per ser necessària per a la prestació d’algun dels nostres serveis mitjançant relació contractual entre vostè i l’empresa.

 

 1. COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades poden ser comunicades a empreses relacionades amb Sports & Landscape, S.L. per a la prestació dels diversos serveis en qualitat d’encarregats del tractament. L’empresa no realitzarà cap cessió, llevat per obligació legal.

 

 1. ELS SEUS DRETS

En relació amb la recollida i tractament de les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb nosaltres en qualsevol moment per:

 • Accedir a les seves dades personals i a qualsevol altra informació que indica l’Article 15.1 del RGPD.
 • Rectificar les seves dades personals que siguin inexactes o estiguin incompletes d’acord amb l’Article 16 del RGPD.
 • Suprimir les seves dades personals d’acord amb l’Article 17 del RGPD.
 • Limitar el tractament de les seves dades personals d’acord amb l’Article 18 del RGPD.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades d’acord amb l’Article 20 del RGPD.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades personals d’acord amb l’article 21 del RGPD.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Pot exercir aquests drets enviant comunicació, motivada i acreditada, a info@sportslandscape.com

També té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control competent (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

 

 1. INFORMACIÓ LEGAL

   

Els requisits d’aquesta Política complementen, i no reemplacen, qualsevol altre requisit existent sota la llei de protecció de dades aplicable, que serà la que prevalgui en qualsevol cas.

Aquesta Política està subjecta a revisions periòdiques i l’empresa pot modificar-la en qualsevol moment. Quan això passi, publicarem l’actualització en l’espai web i demanarem als nous contactes que confirmin la seva acceptació.